Полезна информация

ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ
BFK_Фактурa
BFK_Приходен касов ордер
BFK_Разходен касов ордер 
BFK_Авансов отчет
BFK_Вносна бележка
BFK_Платежно нареждане за кредитен превод
BFK_Платежно нареждане/вносна бележка
BFK_Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 3 от ЗСч 

 

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Справка за минималната работна заплата за страната 1991-2017 г.
Единен класификатор на основните средства /отменен/
Таблица МОД 2021 г.

 

НОРМАТИВНА БАЗА

Официален вестник на Европейския съюз
Държавен вестник
Правен портал

Министерства и ведомства

Национална агенция за приходите 
Национален статистически институт
Национален осигурителен институт
Национална здравноосигурителна каса
Агенция по вписванията
Комисия за защита на личните данни
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Агенция по заетостта
Министерство на финансите
Министерство на туризма
Министерство на правосъдието
Българска народна банка
Народно събрание на Република България