Предлагани услуги

Ние предлагаме следната палитра от услуги за Вашия Бизнес:

ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО 
ОТЧИТАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:
  Организиране, изграждане и поддържане на счетоводната система на Вашето предприятие включващо:
 -    Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
 -    Организиране на текущо счетоводно отчитане чрез системата на счетоводни сметки
 -    Изготвяне и подаване на ДДС и VIES декларации, ИНТРАСТАТ декларации, акцизни декларации
 -    Съставяне на междинни финансови и статистически отчети
 -    Подаване на декларации за промяна на дължимите авансови вноски по ЗКПО
 -    Ежемесечно изготвяне на справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 -    Изготвяне на допълнителни счетоводни справки според потребностите на клиентите
 -    Годишно счетоводно и данъчно приключване. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ. Съставяне на годишни финансови отчети и подаването им в Търговския регистър. Изготвяне на годишни статистически отчети и подаването им в НСИ.
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ:
  Организиране и отчитане на разчетите с персонала и осигурителите включващо:
 -    Съставяне на присъствени форми, ведомости за заплати, рекапитулации и счетоводни справки за разчетите с персонала
 -    Обработка на информация за отсъствия на персонала – платени и неплатени отпуски, болнични листове, заявления и декларации за парични обезщетения от НОИ
 -    Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и заплати – на хартиен и електронен носител и/или чрез електронно банкиране
 -    Изготвяне и подаване на осигурителни декларации обр.1 и 6
 -    Попълване и подаване на декларации за изплатени доходи на физически лица по реда на ЗДДФЛ
 -    Създаване и поддържане на трудови досиета на персонала – изготвяне на трудови договори и регистрирането им в НАП, изготвяне на длъжностни характеристики, служебни бележки за инструктаж на работниците, декларации за запознатост и опазване на фирмената тайна, разработване на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки, изготвяне на заповеди за освобождаване, служебни бележки и удостоверения за доходи, издаване на удостоверения по образец - УП-1,УП-2, УП-3 и др., попълване на трудови книжки.
СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И ФАКТУРИРАНЕ:
  Организиране и управление на материалите, продукцията и стоките, включващо:
 -    Аналитично отчитане по номенклатура, вид, количество и стойност на доставените и вложени в производството материали, на доставените и продадени стоки, на произведените и продадени продукти
 -    Изграждане и поддържане на бази данни с фактури. Издаване и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи от името на клиента.
УПРАВЛЕНСКИ, ДАНЪЧНИ И
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
 -    Подготовка на документи за регистрация на ЕТ, СД, ЕООД и ООД  в Търговския регистър
 -    Вписване на промени в обстоятелствата по партидите на фирмите в Търговския регистър
 -    Публикуване на финансови отчети в Търговския регистър
 -    Консултации по счетоводно, данъчно, трудово и осигурително право – ЗСч, НСС, МСС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ, КТ, КСО.
 -    Подготовка на документи при провеждане на данъчни ревизии и проверки.
 -    Възстановяване на ДДС от страни-членки на Европейския съюз
 -    Изготвяне на финансови анализи с конкретни предложения към фирменото управление
 -    Подготовка на документи за кредитиране от банки
 -    Подготовка на документи за издаване на лицензи
 -    Разработване на договори за покупко-продажба, за наем, за изработка и др. според потребностите и изискванията на клиента.
 -    Административни услуги по подаване на декларации и уведомления по реда на ЗЗБУТ в Инспекция по труда, Регистрация и дерегистрация на администратори на лични данни в КЗЛД и др.

url