Предлагани услуги

  

 Ние предлагаме следната палитра от услуги за Вашия Бизнес:

СЧЕТОВОДСТВО:
Организиране, изграждане и поддържане на счетоводната система на Вашето предприятие включващо:
–    Разработване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
–    Организиране на текущо счетоводно отчитане чрез системата на счетоводни сметки
–    Изготвяне и подаване на ДДС и VIES декларации, ИНТРАСТАТ декларации, акцизни декларации
–    Съставяне на междинни финансови и статистически отчети
–    Подаване на декларации за промяна на дължимите авансови вноски по ЗКПО
–    Ежемесечно изготвяне на справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
–    Изготвяне на допълнителни счетоводни справки според потребностите на клиентите
–    Годишно счетоводно и данъчно приключване. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ. Съставяне на годишни финансови отчети и подаването им в Търговския регистър. Изготвяне на годишни статистически отчети и подаването им в НСИ.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ:
Организиране и отчитане на разчетите с персонала и осигурителите включващо:
–    Съставяне на присъствени форми, ведомости за заплати, рекапитулации и счетоводни справки за разчетите с персонала
–    Обработка на информация за отсъствия на персонала – платени и неплатени отпуски, болнични листове, заявления и декларации за парични обезщетения от НОИ
–    Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и заплати – на хартиен и електронен носител и/или чрез електронно банкиране
–    Изготвяне и подаване на осигурителни декларации обр.1 и 6
–    Попълване и подаване на декларации за изплатени доходи на физически лица по реда на ЗДДФЛ
–    Създаване и поддържане на трудови досиета на персонала – изготвяне на трудови договори и регистрирането им в НАП, изготвяне на длъжностни характеристики, служебни бележки за инструктаж на работниците, декларации за запознатост и опазване на фирмената тайна, разработване на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки, изготвяне на заповеди за освобождаване, служебни бележки и удостоверения за доходи, издаване на удостоверения по образец – УП-1,УП-2, УП-3 и др., попълване на трудови книжки.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И ФАКТУРИРАНЕ:
Организиране и управление на материалите, продукцията и стоките, включващо:
–    Аналитично отчитане по номенклатура, вид, количество и стойност на доставените и вложени в производството материали, на доставените и продадени стоки, на произведените и продадени продукти
–    Изграждане и поддържане на бази данни с фактури. Издаване и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи от името на клиента.

УПРАВЛЕНСКИ, ДАНЪЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
–    Подготовка на документи за регистрация на ЕТ, СД, ЕООД и ООД  в Търговския регистър
–    Вписване на промени в обстоятелствата по партидите на фирмите в Търговския регистър
–    Публикуване на финансови отчети в Търговския регистър
–    Консултации по счетоводно, данъчно, трудово и осигурително право – ЗСч, НСС, МСС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ, КТ, КСО.
–    Подготовка на документи при провеждане на данъчни ревизии и проверки.
–    Възстановяване на ДДС от страни-членки на Европейския съюз
–    Изготвяне на финансови анализи с конкретни предложения към фирменото управление
–    Подготовка на документи за кредитиране от банки
–    Подготовка на документи за издаване на лицензи
–    Разработване на договори за покупко-продажба, за наем, за изработка и др. според потребностите и изискванията на клиента.
–    Административни услуги по подаване на декларации и уведомления по реда на ЗЗБУТ в Инспекция по труда, Регистрация и дерегистрация на администратори на лични данни в КЗЛД и др.

url