Практически коментар на МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове

С настоящата статия се цели да се разкрият същността, обхвата и отчитането на сделки в чуждестранна валута съгласно изискванията на Международен Счетоводен Стандарт 21 – Ефекти от промените в обменните курсове.

Пълният текст на статията може да намерите тук.

Препоръчано: Учебник “Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието”

Препоръчваме на вниманието на студентите обучаващи се по дисциплините “Финансово счетоводство”, “Счетоводство на предприятието”, “Финансово-стопански анализ”, на практикуващите счетоводители и на всички, които се интересуват от актуалните теми на счетоводството и финансовия анализ новия учебник “Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието” с авторски колектив  доц. д-р Валентина Станева, доц. д-р Диана Петрова, доц. д-р Теодора Рупска, доц. д-р Росица Иванова, гл. ас. д-р Борислав Боянов.

Учебникът включва теоретичен материал с практически казуси и особени случаи по отделни теми, решени и нерешени задачи в областта на счетоводството и анализа на финансовите отчети на предприятието. Учебният материал е съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба в страната към датата на отпечатване на учебника, в това число на Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансово отчитане, Националните счетоводни стандарти и други.

Учебникът представлява уникално съчетание между традиционни отчетни области като нетекущите и текущите активи, разчетите, приходите, разходите и капитала на предприятието и актуални теми свързани с отчитането на виртуалните валути /криптовалути/; вноса, износа и реекспорта; биологичните активи; изготвянето, представянето и анализът на финансовите отчети на предприятието.

Цената на учебника е 24 лв. и може да бъде поръчан на e-mail: BENEFIN.LTD@GMAIL.COM

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута биткойн

Счетоводни и данъчни аспекти на дигиталната валута БИТКОЙН

Статията е посветена на икономическата характеристика на виртуалната валута биткойн, нейното счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на предприятията в България, прилагащи Националните счетоводни стандарти, както и на данъчното облагане на сделките по „добиване“, продажба и замяна с биткойни, извършвани от физически и юридически лица на територията на Република България. От счетоводна гледна точка са анализирани същността и белезите на биткойн като новопоявяващ се счетоводен обект. Разработени са модели за счетоводно отчитане на стопанските операции свързани с придобиването, размяната и последващото оценяване на биткойните.
Пълният текст на статията може да намерите тук

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовката за годишното счетоводно приключване изисква текущо по време на отчетната година счетоводителите да съблюдават следните по-важни особености на счетоводната политика по отношение на обектите на счетоводно отчитане, характерни за автомобилния транспорт:
– горива и смазочни материали
– ремонт и подобрения на транспортните средства
– отчитане на автомобилните гуми
– разходи за командировки
– разходи за застраховки
– отчитане на лизингови договори
– отчитане на ДДС за възстановяване от страни-членки на ЕС
– разчети с клиенти и доставчици
– условни активи и пасиви
Повече информация може да намерите тук

Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

В разработката се разглеждат счетоводните и данъчните аспекти на възникващите в българските транспортни предприятия разчети за ДДС, начислен и платен по повод на извършени разходи за винетки, пътни такси и закупени стоково-материални запаси в страни-членки на ЕС. Пълният текст на статията може да намерите тук