Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовка за годишно счетоводно приключване в транспортните предприятия

Подготовката за годишното счетоводно приключване изисква текущо по време на отчетната година счетоводителите да съблюдават следните по-важни особености на счетоводната политика по отношение на обектите на счетоводно отчитане, характерни за автомобилния транспорт:
– горива и смазочни материали
– ремонт и подобрения на транспортните средства
– отчитане на автомобилните гуми
– разходи за командировки
– разходи за застраховки
– отчитане на лизингови договори
– отчитане на ДДС за възстановяване от страни-членки на ЕС
– разчети с клиенти и доставчици
– условни активи и пасиви
Повече информация може да намерите тук

Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

Счетоводно и данъчно третиране на ДДС за възстановяване от Европейския съюз в транспортните предприятия

В разработката се разглеждат счетоводните и данъчните аспекти на възникващите в българските транспортни предприятия разчети за ДДС, начислен и платен по повод на извършени разходи за винетки, пътни такси и закупени стоково-материални запаси в страни-членки на ЕС. Пълният текст на статията може да намерите тук