Практически коментар на МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове

С настоящата статия се цели да се разкрият същността, обхвата и отчитането на сделки в чуждестранна валута съгласно изискванията на Международен Счетоводен Стандарт 21 – Ефекти от промените в обменните курсове.

Пълният текст на статията може да намерите тук.